pr33
Projekta Nr. 4.2.2.0/16/1/002
Augusta sākumā noslēgušies energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Ģimenes atbalsta centra "Dzeguzīte" ēkai. Projekta īstenošanas gaitā veikti būvdarbi ietverot ēkas fasādes esošās apdares un siltumizolācijas demontāžu, jumta pārkaru pagarināšanu un seguma nomaiņa, fasādes siltināšanu un apdari, cokola un pamatu hidroizolēšanu, siltināšanu un apdari, bruģakmens lietus ūdens novadīšanas apmales izbūvi, lietusūdens tekņu un noteku izbūvi u.c. darbus.

Kopējās projekta izmaksas: 182 965, 97 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 155 521,07 EUR
Būvdarbu veicējs: PS "A.A.& Būvkompānijas"
Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa samazinājums, kā arī oglekļa dioksīda emisiju samazinājums par 50% gadā. Samazinoties CO2 izmešiem atmosfērā, tiks uzlabota gaisa kvalitāte visā apkārtnē. Papildus ieguvums - pārtraukta norobežojošo konstrukciju bojāšanās un pieaugusi īpašuma vērtība un ilgstspējība, kā arī uzlabojies ēkas vizuālais izskats.
Projekta mērķis ir vērsts uz MK noteikumos noteikto 4.2.2.SAM mērķi samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot enrgoefektivitātes paaugstināšanu pāsvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldību ēkās atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajām prioritātēm .
pr11
pr22
pr44
pr55
pr77
Projektu vadītāja
Marta Utāne