Pateicības dienā, ievērojot Covid-19 ierobežojumus, apmeklējām katru iemītnieku uz vietas istabiņā. Ar dzejas rindām pateicāmies par katra cilvēka devumu, vērtību un nodzīvoto mūžu.

Paldies sponsoriem - Bebru senioriem, īpaši Lībai Zukulei, Kokneses senioru klubiņam "Pīlādzītis", Kokneses novada domei un sociālajam dienestam. Viņu sarūpētās konfektes un medus ir salduma un prieka deva ikdienas grūtumam.
Sociālā darbiniece I.Bērzkalna

 p11

11

22

33